Missie & Visie

Missie

De gemeente rond De Ark te Ede wil een geestelijke relatie onderhouden met de gemeente te Cristesti en structurele diaconale hulp verstrekken aan de bevolking aldaar.

Visie

De gemeente te Cristesti, Roemenië is van Godswege op de weg geplaatst van de kerkelijke gemeente te Ede. Onze gemeente wil er zijn voor deze naasten. Vanuit deze overkoepelende visie op de relatie met Cristesti worden de beleidsuitgangspunten vorm gegeven. Voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in Cristesti sluiten de kerkenraden aan bij artikel 10, lid 1, 2, 3 en 5 van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland en bij hoofdstuk 5 en 8 van het Beleidsplan “Eenheid in Verscheidenheid 2001 – 2005″ van de Hervormde Gemeente te Ede.

Artikel X, kerkorde PKN

1. De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht, in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan ver­vreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus.

2. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven ge­schon­ken is, te helpen waar geen helper is en te getui­gen van de gerechtigheid van God waar on­recht geschiedt.

3. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en ande­ren die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde.

4. …

5. Met het oog op de vervulling van haar roeping maakt de gemeente in een relatie van wederkerigheid dankbaar gebruik van inzichten en ervaringen die haar wor­den aange­reikt door gemeenten waarvan de leden uit andere culturen afkom­stig zijn.

Hoofdstuk 8 van het Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Ede handelt over de missionaire gemeente. Art. 8.1 begint met “De Hervormde Gemeente van Ede wil een diaconaal-missionaire gemeente zijn, een levende gemeenschap van mensen die de Here en elkaar liefhebben, getuigend en openstaand naar de wereld.”

Hoofdstuk 5 van het Beleidsplan van de Hervormde Gemeente te Ede handelt over Diaconaat. Art. 5.1, lid 4 verwoordt ” …is een diaconaal bewuste gemeente ook gemotiveerd om zorg te dragen voor (financiële) vragen en noden wereldwijd.”

Kernpunten in kerkorde en beleidsplan zijn

•  werken op basis van de liefde in Christus Jezus

•  zorg dragen voor vragen en noden wereldwijd

•  opbouwen in geloof, hoop en liefde

•  wijzen op de gerechtigheid Gods

•  leren van andere culturen

De kerkenraden van de wijkgemeenten 6 en 7 van de hervormde kerk te Ede delegeren de voorbereiding en de organisatie van wederzijdse contacten en dienstverlenende activiteiten aan een Cristesti-Ede comité. De leden van het comité onderschrijven de hierboven genoemde visie en daarop gebaseerde kernpunten.

Het Cristesti-Ede comité legt periodiek verantwoording af aan de kerkenraden. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld dat aan de kerkenraden wordt voorgelegd ter goedkeuring, uiterlijk in december van het voorafgaand jaar. Verantwoording van het van het financiële beleid geschiedt aan een kascommissie die door de kerkenraden wordt samengesteld.

De kerkenraden ontvangen de jaarstukken van de stichting conform de statuten.